รายงานรายชื่อนักเรียนที่เข้ามาสมัครอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562
ลำดับ รายชื่อนักเรียนสมัคร ชื่อเล่น วันสมัคร ระดับชั้น ประเภทกลุ่ม
1
  เด็กชาย ธนบูรณ์ ไชยแสง   น้องอเล็ก
08/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
2
  เด็กหญิง อิทธยา ชุมพงษ์   น้องการ์ตูน
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
3
  เด็กหญิง นิสรีน ดนร่าหมาน   น้องนิสรีน
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
4
  เด็กชาย เชาวลิตร เหลียวพัฒนพงศ์   น้องโดม
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
5
  เด็กหญิง นลินญา รังสิโยภาส   น้องน้ำข้าว
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
6
  เด็กหญิง ปาณิสรา มณีประพันธ์   น้องอัยมี
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
7
  เด็กชาย ฉันท์ชนก ทองเพิ่ม   น้องปลื้ม
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
8
  เด็กชาย อับดุลฮาดีย์ คงทรัพย์   น้องฮาดี้
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
9
  เด็กชาย ภูมิพัฒน์ สุวรรณการณ์   น้องภูผา
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
10
  เด็กหญิง ปริสิลลา อยู่ยืนยงค์   น้องโอเมย์
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
11
  เด็กชาย ภูวเดช บุญโณ   น้องเพลง
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
12
  เด็กชาย ปภาวรินท์ เอี่ยมคง   น้องนักปราชญ์
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
13
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ กูลเกื้อ   น้องรุ่ง
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
14
  เด็กหญิง พิมพ์ชนก พวงแก้ว   น้องน้ำขิง
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
15
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ เกิดนุ่น   น้องใยไหม
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
16
  เด็กชาย พัทธนเทพ คิดดี   น้องฟอร์ช
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
17
  เด็กชาย ชนานันทร์ บินร่าหมาน   น้องปาริส
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
18
  เด็กชาย พศิน ชัยมังคลัง   น้องฮิวโก้
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
19
  เด็กหญิง พิมพ์ชญาณ์ ศรีสุวรรณ   น้องแยม
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
20
  เด็กหญิง กัญญาภัค เพ็ชรจำรัส   น้องเฟย์
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
21
  เด็กหญิง นันทฉัตร เส้งรักษา   น้องเอบี่
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
22
  เด็กหญิง พรสวรรค์ ชะตาแก้ว   น้องข้าวหอม
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
23
  เด็กชาย ถิรวัฒน์ อนันตะ   น้องอ๋อม
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
24
  เด็กหญิง กมลพร ยังประดับ   น้องหลิวหลิว
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
25
  เด็กชาย สุภทัต ปานทอง   น้องทาม
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
26
  เด็กชาย ธนวรรธน์ ชูแก้ว   น้องฟอร์ช
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
27
  เด็กชาย ธัชนนท์ แซ่เขา   น้องน้ำขุน
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
28
  เด็กชาย ภูมิภัทร์ ทองด้วง   น้องฟาซิล
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
29
  เด็กชาย อัญญา หะยีหมัด   น้องฟาเด้ย
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
30
  เด็กหญิง ชาคีลา และตี   น้องชาดีลา
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
31
  เด็กชาย อนาวิน สุขโหตุ   น้องเซเว่น
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
32
  เด็กหญิง นภัสสร วรรณเพ็ชร   น้องมิ้น
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
33
  เด็กชาย อธิวัฒน์ วรรณบริบูรณ์   น้องไนซ์
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
34
  เด็กหญิง พิชชาภัทร์ คำสุข   น้องเตย
09/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
35
  เด็กชาย พุฒิพงศ์ สุวรรณรัศมี   น้องแบงค์
10/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
36
  เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ นิลรัตน์   น้องอันอัน
10/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
37
  เด็กชาย วีรภัทร ทองซุ่นห่อ   น้องดิ๊ฟ
10/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
38
  เด็กหญิง สุกัญญา ขาวผ่อง   น้องกระตูน
10/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
39
  เด็กหญิง อังศุมาลิน โชคเจริญ   น้องอังอัง
10/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
40
  เด็กชาย ณัฐกิตติ์ วาลุน   น้องฟิน
10/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
41
  เด็กหญิง กัณฐิกา กัณฐัสว์   น้องกันกัน
10/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
42
  เด็กชาย กิตติ คำยันต์   น้องนัด
10/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
43
  เด็กหญิง เกวลิน เวชประสิทธ์   น้องแยม
11/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
44
  เด็กชาย พิชญุตม์ ใจห้าว   น้องบีม
11/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
45
  เด็กหญิง ปภาอร พูนสุวรรณ   น้องอัญ
11/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
46
  เด็กชาย ชวรัตน์ เหล็กทอง   น้องปัญจ์
11/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
47
  เด็กหญิง ปัณณ์นภัส สุยสุทธิ์   น้องปันปัน
11/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
48
  เด็กชาย ภาคิน ธีราทรปรีดา   น้องฮันเตอร์
11/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
49
  เด็กชาย กรฤต สุทธิสังข์   น้องฤทธิ์
11/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
50
  เด็กหญิง จุฑามาศ ปิดดำ   น้องน้ำฟ้า
11/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
51
  เด็กชาย ชัยยะวิทย์ ถิ่นสะท้อน   น้องโกจิ้น
11/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
52
  เด็กหญิง รัศมีจันทร์ ชุมกูล   น้องนับตังค์
11/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
53
  เด็กหญิง ภัทรนันท์ เกิเช่วย   น้องไอโฟน
11/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
54
  เด็กหญิง ณัฐวลัญช์ จิตต์ภักดี   น้องอัลฟ่า
11/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
55
  เด็กหญิง ธิติมา บุญส่ง   น้องน้ำ
11/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
56
  เด็กชาย ชัพวิชญ์ แก้วห่อทอง   น้องเปรม
11/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
57
  เด็กหญิง กวินธิดา ตั้งจิตต์   น้องน้ำมนต์
11/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
58
  เด็กหญิง นูรีณ หีมเบ็นหมาน   น้องนูรีณ
11/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
59
  เด็กชาย กฤตเมธ หลังนุ้ย   น้องคาลิล
11/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
60
  เด็กชาย ปัณณ์ปกรณ์ สักจง   น้องโมเน่
11/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
61
  เด็กชาย กนต์ธร แก้วเรืองศรี   น้องออกัส
11/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
62
  เด็กชาย วุฒิภัทร รักษ์เพ็ชร   น้องกันย์
14/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
63
  เด็กชาย ฟาริส ช่างขุด   น้องฟาริส
14/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
64
  เด็กชาย ธัญภัทร ทั่วด้าว   น้องเลโอ
14/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
65
  เด็กหญิง กนกพิชชา สมาคม   น้องไอแอม
14/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
66
  เด็กชาย ภูดิส วิไลรัตน์   น้องภู
14/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
67
  เด็กชาย นคร จุลกะนาค   น้องเจ้านาย
14/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
68
  เด็กชาย ภควัต เชื้อดวงผุย   น้องวอเตอร์
17/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
69
  เด็กหญิง ปิยธิดา หนูเอียด   น้องเอิร์น
17/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
70
  เด็กหญิง ภูฑิตา แก้วเมือง   น้องภูฑิตา
17/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
71
  เด็กชาย ณัฐเศษฐ์ นิ่มเอียด   น้องฟีฟ่า
17/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
72
  เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ประทีปเมธากุล   น้องเฌอเบลล์
17/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
73
  เด็กชาย สิรวิชญ์ ยศอาลัย   น้องปกป้อง
17/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
74
  เด็กชาย ธัชธรรม คฤหานนท์   น้องสัทโต้
17/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
75
  เด็กหญิง นฤมล หลงอะหลี   น้องฟาเดล
17/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
76
  เด็กชาย กันยารัตน์ หนูไชยแก้ว   น้องเบลว
17/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
77
  เด็กหญิง ภัทรวรรณ มาสถิตย์   น้องซออญ่า
17/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
78
  เด็กชาย พีรดนย์ สงแสง   น้องพีม
17/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
79
  เด็กหญิง ปุณยวีร์ กลับทับลังค์   น้องลลิน
17/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
80
  เด็กหญิง โชติกุล จู่เซ่งเจริญ   กูเกิ้ล
18/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
81
  เด็กชาย ศรัณรัต ปันอินต๊ะ   น้องเหนือ
18/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
82
  เด็กชาย มีสิทธิ์ คงประเทศ   น้องไตเติ้ล
18/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
83
  เด็กชาย มูฮัมหมัดอินอาน อารง   น้องอินอาม
18/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
84
  เด็กชาย วรวุฒิ ไชยกาล   น้องเบส
21/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
85
  เด็กชาย เลิศพงษ์ อินทศร   น้องกันต์
21/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
86
  เด็กชาย ยศภัทร จันทร์เดช   น้องภัทร
22/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
87
  เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ ปราบณรงค์   น้องธันวา
22/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
88
  เด็กชาย อริสมีน สะเมาะ   อริส
22/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
89
  เด็กชาย เธียรวิชญ์ ศรประสิทธิ์   น้องโฟล์ค
22/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
90
  เด็กหญิง จัลมินต์ จิตพิทักษ์   น้องมินต์
23/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
91
  เด็กหญิง ศิวพร สุขสบาย   น้องแพรวา
25/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
92
  เด็กชาย ธีรฉัตร มีทอง   น้องธีร์
25/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
93
  เด็กชาย ธนาดุล มะหะหมัด   น้องอาสิท
25/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
94
  เด็กหญิง อลิษา เอียดแก้ว   น้องฟ้าใส
25/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
95
  เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญา สิทธิจันทร์   น้องมินนี่
25/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
96
  เด็กหญิง ขวัญฤทัย แก้วอนันต์   น้องเฟร์ญ่า
25/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
97
  เด็กชาย ปาโมกข์ ทองสม   น้องโนอาห์
25/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
98
  เด็กหญิง อริสา สายธิวงศ์   น้องหยก
28/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
99
  เด็กหญิง หนึ่งเมษา หมวดคง   น้องแก้ม
28/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
100
  เด็กหญิง ณัฐกฤตา แก้วบุญ   น้องแบม
28/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
101
  เด็กชาย จีรรรถพล บุญชู   น้องอุ้ม
28/01/2019
อนุบาล 1
โปรแกรม
102
  เด็กหญิง พิชญา แก้วอารีย์   น้องไข่หวาน
28/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
103
  เด็กชาย ชนะพล สุขคง   น้องป้อม
30/01/2019
อนุบาล 1
ปกติ
104
  เด็กชาย ปรมินทร์ เพชรมณี   น้องเดย์เดย์
01/02/2019
อนุบาล 1
ปกติ

ยอดรวมจำนวนนักเรียนที่รับสมัครทั้งหมดรวม 104 คน
ชาย 57 คน     หญิง 47 คน
ห้องปกติ 77 คน     ห้องโปรแกรม 27 คน


รายงานรายชื่อนักเรียนที่เข้ามาสมัครอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2562
ลำดับ รายชื่อนักเรียนสมัคร ชื่อเล่น วันสมัคร ระดับชั้น ประเภทกลุ่ม
1
  เด็กหญิง อัลวานิ หวังจิตร   น้องซาเนีย
25/01/2019
อนุบาล 2
ปกติ
2
  เด็กหญิง วรินชุดา ปูเต๊ะ   น้องเมญ่า
25/01/2019
อนุบาล 2
โปรแกรม
3
  เด็กชาย มูฮำหมัดฟาอิช ศรีอาหมัด   น้องฟาอิซ
25/01/2019
อนุบาล 2
ปกติ
4
  เด็กชาย ขจรเกียรติ บุญวิริยะรัชต์   น้องฟาริส
25/01/2019
อนุบาล 2
ปกติ
5
  เด็กหญิง รวิวรรณ จันทร์ชิต   น้องต้นข้าว
25/01/2019
อนุบาล 2
ปกติ
6
  เด็กชาย กันตภณ เพ็ชรธนู   น้องกีต้าร์
25/01/2019
อนุบาล 2
ปกติ
7
  เด็กชาย กันตพงศ์ หงมณี   น้องเปรม
25/01/2019
อนุบาล 2
ปกติ
8
  เด็กหญิง ฌิชมน ไมมะหาด   น้องฮาฟาร์
25/01/2019
อนุบาล 2
ปกติ
9
  เด็กชาย วชิรวิทย์ ฉิมเงิน   น้องบูม
25/01/2019
อนุบาล 2
ปกติ
10
  เด็กชาย พิชญะ ฉิมเนียม   น้องเก้า
25/01/2019
อนุบาล 2
ปกติ
11
  เด็กหญิง นนธวรรณ แสสินธุ์   น้องฟิน
25/01/2019
อนุบาล 2
ปกติ
12
  เด็กหญิง กัญญพัชร สงฆ์ประสิทธิ์   น้องต้นข้าว
25/01/2019
อนุบาล 2
ปกติ

ยอดรวมจำนวนนักเรียนที่รับสมัครทั้งหมดรวม 12 คน
ชาย 6 คน     หญิง 6 คน
ห้องปกติ 11 คน     ห้องโปรแกรม 1 คน


รายงานรายชื่อนักเรียนที่เข้ามาสมัครอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562
ลำดับ รายชื่อนักเรียนสมัคร ชื่อเล่น วันสมัคร ระดับชั้น ประเภทกลุ่ม
1
  เด็กหญิง สุภัชชา เพชรพงศ์   น้องอิงฟ้า
25/01/2019
อนุบาล 3
โปรแกรม
2
  เด็กชาย จรุณรัช รองราม   น้องอาร์ต
25/01/2019
อนุบาล 3
ปกติ
3
  เด็กชาย ณัฐนนท์ ไชยศรีฮาด   น้องนที
25/01/2019
อนุบาล 3
โปรแกรม
4
  เด็กหญิง ปิยะธิดา สุวรรณบุบผา   น้องบุ้งกี๋
25/01/2019
อนุบาล 3
ปกติ
5
  เด็กชาย พงศกร เงินแก้ว   น้องบูม
25/01/2019
อนุบาล 3
ปกติ
6
  เด็กชาย ธีรนันท์ ชูปาน   น้องประธาน
28/01/2019
อนุบาล 3
ปกติ
7
  เด็กชาย ชานนท์ ขวัญพรหม   น้องเบส
28/01/2019
อนุบาล 3
ปกติ
8
  เด็กหญิง ปาลทัต นิลทะรัตน์   น้องนะโม
28/01/2019
อนุบาล 3
ปกติ
9
  เด็กหญิง ภูฑิตา แก้วเมือง   น้องภูฑิตา
28/01/2019
อนุบาล 3
ปกติ
10
  เด็กชาย ณัฐพัฒน์ ขวัญสุด   น้องเฟิร์ส
28/01/2019
อนุบาล 3
ปกติ
11
  เด็กหญิง ปภาวรินทร์ หนูนวล   น้องปิ้ง
28/01/2019
อนุบาล 3
ปกติ
12
  เด็กชาย ปุรเชษฐ์ นิ่มป่านฝ้าย   น้องทีเจ
28/01/2019
อนุบาล 3
ปกติ

ยอดรวมจำนวนนักเรียนที่รับสมัครทั้งหมดรวม 12 คน
ชาย 7 คน     หญิง 5 คน
ห้องปกติ 10 คน     ห้องโปรแกรม 2 คน